Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van marktbazar website.

Marktbazar wordt onderhouden door i-doctor (hierna i-doctor.nl'). Op de inhoud en het gebruik van Marktbazar zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Marktbazar.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Marktbazar behoudt zich het recht voor Marktbazar.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Marktbazar.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Marktbazar, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Marktbazar, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Marktbazar zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Marktbazar, mag niets van Marktbazar.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marktbazar.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Marktbazar.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Marktbazar spant zich in om de informatie op Marktbazar.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Marktbazar sluit iedere aansprakelijkheid voor op Marktbazar.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Marktbazar.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Marktbazar sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Marktbazar.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Marktbazar spant zich in om Marktbazar.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Marktbazar.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op Marktbazar.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Marktbazar. Marktbazar biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Marktbazar worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Marktbazar.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Marktbazar.com verwijzen.

Niet toegestaan!

Advertenties mogen geen hyperlinks naar externe websites bevatten! 

Advertenties mogen geen emailadressen en of telefoonnummers in de omschrijving bevatten, u kunt deze gegevens gewoon onder uw profieloverzicht plaatsen. 

Marktbazar is gratis en de advertenties kunnen voor 365 dagen zichtbaar zijn en indien u toch een websitevermelding wilt plaatsen, graag dat aanvinken bij uw advertentie en de kosten afrekenen. De kosten zijn per advertentie per jaar.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Marktbazar.com worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Help Marktbazar schoon en veilig te houden!

Als u verboden, verdachte of inbreukmakende objecten of diensten opmerkt, kunt u ons tippen via de knopje dat op een boze gezicht onderaan elke advertentie staat. Onze medewerkers zullen uw tips bekijken en waar nodig actie ondernemen.

Verboden of verdachte objecten en diensten

Marktbazar is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Marktbazar is hierbij niet betrokken.

De verkoop en aankoop van objecten en diensten op Marktbazar is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via Marktbazar mag worden verkocht.

Daarnaast stelt Marktbazar zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt Marktbazar hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.

Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden en verdachte objecten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van objecten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via Marktbazar, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er objecten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van objecten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel. Ook kunt u denken aan het aanbieden van potentieel gevaarlijke stoffen, die zowel voor legale als illegale doeleinden kunnen worden gebruikt. Voor het kopen en verkopen van dergelijke stoffen gelden strikte regels en (vergunnings)eisen.

Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van Marktbazar bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel bij u in de buurt.

Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

  • Uw advertentie kan worden verwijderd (zonder restitutie van het advertentietarief)
  • Uw account kan worden geschorst
  • Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende

==============================================

Allgemeine Geschäftsbedingungen der marktbazar-Website.

Marktbazar wird von i-doctor (nachfolgend i-doctor.nl) gewartet. Die nachstehenden Bedingungen gelten für den Inhalt und die Nutzung von Marktbazar. Mit der (weiteren) Nutzung von Marktbazar.com erkennt der Nutzer die Bedingungen an. Marktbazar behält sich das Recht vor, Marktbazar.com sowie die für seine Nutzung geltenden Bedingungen anzupassen, zu ändern und / oder zu ersetzen. Besuchen Sie daher regelmäßig diese Seite auf Marktbazar.com, um Anpassungen oder Änderungen zu lesen.


Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte

Alle Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf den Inhalt und die Gestaltung von Marktbazar, einschließlich der Texte und Bilder, liegen bei Marktbazar und sind ausdrücklich vorbehalten. Ausgenommen hiervon sind die von Dritten an Marktbazar übermittelten Texte und Bilder, die in Lizenz verwendet werden. Außer für den persönlichen Gebrauch von Marktbazar darf nichts von Marktbazar.com ohne die ausdrückliche Genehmigung von Marktbazar auf irgendeine Weise reproduziert werden.
 

Haftungsausschluss

Alle Informationen auf Marktbazar.com sind für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. Aus den Informationen können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Marktbazar ist bemüht sicherzustellen, dass die Informationen auf Marktbazar.com so vollständig und genau wie möglich sind. Marktbazar schließt ausdrücklich jegliche Haftung für auf Marktbazar.com bereitgestellte Informationen und jegliche Verwendung dieser Informationen aus. Die Angebote auf Marktbazar.com werden von Dritten abgegeben und sind vollständig permanent. Marktbazar schließt ausdrücklich jegliche Haftung für den Inhalt und / oder die Richtigkeit der von Dritten auf Marktbazar.com eingestellten Angebote aus.

Verfügbarkeit

Marktbazar ist bemüht, Marktbazar.com so weit wie möglich verfügbar zu machen, übernimmt jedoch keine Haftung für die Folgen einer (vorübergehenden) Nichtverfügbarkeit von Marktbazar.com.

Hyperlinks

Hyperlinks auf Marktbazar.com können zu Websites und / oder Servern führen, die nicht von Marktbazar verwaltet werden. Marktbazar bietet keine Garantie und übernimmt keinerlei Haftung für die Informationen auf Websites, die nicht von Marktbazar verwaltet werden, die Informationen auf Websites, auf die auf Marktbazar.com verwiesen wird, und / oder die Informationen auf Websites, die auf Marktbazar.com verweisen.

Nicht erlaubt

Anzeigen dürfen keine Hyperlinks zu externen Websites enthalten!
Der Marktbazaar ist kostenlos und die Werbung kann 365 Tage lang angezeigt werden. Wenn Sie dennoch eine Website veröffentlichen möchten, kreuzen Sie dies bitte mit Ihrer Werbung an und zahlen Sie die Kosten. Die Kosten verstehen sich pro Anzeige und Jahr.

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Für diese Bedingungen gilt niederländisches Recht. Streitigkeiten, die sich aus und / oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen und / oder der Nutzung von Marktbazar.com ergeben, werden ausschließlich vom zuständigen Gericht im Bezirk Amsterdam beigelegt.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?